Photography

بسته بندی مواد غذایی که در قفسه های فروشگاه ها قرار میگیرند نقش مهمی در جلب توجه مشتری ایفا می کند .اگر عکس زیبایی از محصول نیز بر روی طراحی و بسته بندی لحظ شود مطمئنا تاثیرخوبی روی مشتر باقی می گذارد و آگاهی مشتری نسبت به محصولی که قصد خرید آن را دارد بیشتر می شود.در واقع با یک عکاسی معمولی نمی توان تصویر جالبی از محصول ایجاد باید از عکاسی صنعتی برای بهتر نشان دادن جزئیات و شکل محصول در کنار دکور زیبایی استفاده کرد.

contact us

info@taranoomco.c om

 

 17 81 56 32 026

   95 91 566 - 0912

Unit 301-5th- Floor Eric commercial office buildings Center - ferdose Boulevard East -Sadeghie -Tehran -iran

   

 

             

Latest Articles Added

Latest News